Category Archives: Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter

Vår medkämpe prof. Bo Södersten borta

Dömda till misär Bo SöderstenEn av våra viktigaste medkämpar har lämnat oss, professorn i nationalekonomi, den socialdemokratiske politikern mm Bo Södersten, har lämnat oss. Vi är djupt tacksamma för hans insats i debatten, för hans medverkan i vår gemensamma kamp för sund marknadsekonomi och människors frihet i vårt land.

Södersten ansågs ligga på vänsterkanten inom socialdemokratin, och kallades Röde Bo. När hans partivänner avlägsnade sig allt mera från marknadsekonomi och rättvisa – i syfte att styra och lura människor till ett visst beteende – blev hans protester dock allt skarpare. Södersten var den som i debatten myntade kraftfullt fördömande begrepp för sådant politiskt ofog i strid med marknadsekonomi och mänskliga rättigheter, som DAGHEMSSTALINISTERNA, eller om oss offer för svensk familjepolitik som DÖMDA TILL MISÄR.

Ekonomen Mats Lundahl skriver i sin nekrolog om Södersten (Sydsvenskan 2017 09 10):

Partiet (s) höll honom tillbaka i stället för att utnyttja hans begåvning. Tids nog fick det äta upp sin underlåtenhet, när Bo angrep socialdemokratins aversion mot marknadsekonomiska lösningar, framför allt i de sociala sektorerna. Han blev ett nyttigt salt i partiets sår.

Vi är tacksamma för Söderstens välgrundade och målande klarspråk !  Vi behöver flera som honom – de medjamsande, integritetslösa statsberoende ”experterna” vi har i vårt land är alltför många och alltför sällan emotsagda på ett sätt som syns!

Annonser

Power to parents!  – namninsamling i protest

Power to parents! är slagordet för det nya Barnomsorgsupproret.

Det samlas in proteströster på Internet mot tvånget i svensk familjepolitik här

När vi fick syn på länken till denna röstinsamling på FB kopierade vi och klistrade in uppmaningen till proteströstning här.  Susanne Nyman Furugård har påtalat, att så får man inte göra, eftersom uppmaningen var ett blogginlägg – något som vi beklagligtvis inte insåg.

Den nu aktuella uppmaningen att visa upp sin protest påminner oss så klart, om 1970-talets väldiga protestnamnsinsamling – Familjekampanjen –  organiserad av Brita Nordström, som lämnades in till politikerna med ca 63 000 namn.  Dock fortsatte listorna med protestnamn att strömma in efter inlämnandet och närmade sig 100 000.  Och detta var alltså på den tiden, då insamlingar fick ordnas genom postutskick, papperslistor, insamlingar, återsändningar, inlämnande och massor av frivilligt, ideellt arbete.

Olof Palme skrev senare om ”den s k Hemmafrukampanjen, men att nu var hemmafrun död”.

Men, av den nu aktuella insamlingen och många andra initiativ, inlägg, argument, erfarenheter, hjärnforskning, ohälsa, relationsproblem, skoluselhet och flera proteströrelser som Haro, Hemmaföräldrar, Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid, Hållbarfamiljepolitik.nu, NKMR, MRR … etc etc att döma, är hemmafrun ingalunda död.  Tvärtom är vi många, som värnar om rätten att under barnens känsliga år få ägna sig åt dem och deras fostran. Och att inte, av dagens skamliga politiskt-ekonomiskt tvång, tvingas att byta vård och fostran av de egna barnen, mot ett betalt arbete, till exempel med att vårda och fostra andras barn.

Skriv på protestnamnsinsamlingen – och skänk gärna en tacksam tanke åt alla de tidigare kämparna för människors – föräldrars – frihet och mänskliga rättigheter i vårt land. Brita Nordström och vår Familjekampanj – som ju som synes fortfarande pågår i ett antal förgreningar i en protest mot tvång och förtryck i vårt land, som svårligen kan stoppas med hjälp av Palmeska trollformler.

Läs t ex om denna väldiga namninsanling och den fega reaktionen från de styrande socialisterna här ”Familjekampanjen fortsätter”  eller  Brita Nordströms artikel ”Skall familjen krossas?” här

Boken ”Familjekampanjen fortsätter” kan tas ner som pdf från http://www.barnensratt.se  förnämliga arkiv här.

Krister Pettersson

Vittnesmål om brott mot Mänskliga Rättigheter i Sverige

KinderGulag in Schweden Der Spiegel.jpgMerit Wager, förläggare och fri skribent, lämnar i dagens SvD ett nytt, beklämmande vittnesmål om hur det offentliga Sverige genom sina politiker och deras socialarbetare grovt förgriper sig på Mänskliga Rättigheter och mänskliga värden. Hon beskriver flera fall av hur barn från kristna familjer tvångsomhändertagits och placerats i islamska familjer och tvärtom. Kan man bara tänka sig mera flagranta, genomskamliga metoder att bryta band mellan föräldrar och deras barn. I artikeln skriver Wager.

Problemet har inte uppmärksammats i någon större grad – om ens alls – och kunskapen eller viljan att förstå och uppmärksamma problematiken tycks inte vara utbredd trots att risken är stor att det sker brott mot barns rätt att få behålla sin identitet, sitt språk och sin religion när man placerar barn från kristna hem i muslimska hem och muslimska barn i kristna eller icke-religiösa hem.

I papperstidningen, påstås vid artikeln ”Få, om ens någon , verkar ha velat, eller orkat, föra barnens talan”. 

Men detta påstående – eller förmodan – är inte korrekt. Vi är många, som genom decennier påtalat  den flummiga lagstiftning, som gör det möjligt för socialarbetare att på ibland lösa, ibland som det verkar rent illvilliga grunder av prestige och fördomar, slå sönder familjer och flera människors hela liv. Samma socialarbetare, som står för dessa övergrepp, uppträder sedan i förvaltningsdomstolarna som både målsägare, vittnen och ”experter” varvid utrymmet för en opartisk bedömning minimeras.

För att nämna några namn bland oss, som ”velat och orkat föra barnens talan” kan nämnas hovrättsrådet Brita Sundberg-Weitman (hennes bok Rättsstaten åter!), advokaterna Siv Westerberg, Lennart Hane eller Ruby Harrold Claesson.Vi i Familjekampanjen har varit aktiva i protesterna mot den förfärande familjenerbrytningen – ett resultat var artikeln om Kindergulag i Sverige i tyska der Spiegel (Hermann Orth).  En politiker, som också försökte göra något var Finn Bengtsson (m), som var en fritänkare och inte ville nöja sig med enbart knapptryckarrollen som riksdagsman. Men alla dessa förkämpar för Mänskliga Rättigheter, för barn och utsatta föräldrar, kan också vittna om, hur deras engagemang har setts illa och hur de motarbetas på flera sätt i sina yrkesroller och samhällspositioner, utsatts för smutskastningskampanjer i media etc..

Många fällande domar i Europadomstolen mot Svenska Staten, ”Samhällets styvbarn”, Nordiska kommittén för Mänskliga Rättigheter och andra Internetfora och det faktum, att ett antal tvångsomhändertagna barn kompenserades för svenska statens övergrepp mot dem bör också nämnas i sammanhanget. Det anmärkningsvärda är inte, att ”Få, om ens någon , verkar ha velat, eller orkat, föra barnens talan” – utan att så många har gjort det, men våra politiker / lagstiftare ännu slår dövörat till. Förklaringen måste ligga i de socialistiska fördomarna, att föräldrar är skadliga för sina barn (ja, se s-programmet Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik), att det är viktigt för det socialistiska Utopia, att familjebanden bryts ner och överförandet av icke önskade värderingar från föräldrar till barn hindras.

För sådana socialistiska mål, begås förfärande övergrepp, förstörelse av människors liv, mänskliga värden och brott mot Mänskliga Rättigheter i vårt land. Till evig skam för nu sittande politiker och lagstiftare, som ännu inte gör något åt eländet!

Krister Pettersson

Skolpolitikernas brott mot Mänskliga Rättigheter

UR – Utbildningsradion – har ett aktuellt radioprogram om frågan att tillåta skolor med religiös profil i vårt land (redaktör Moa Larsson).

Förre utbildningsministern Jan Björklund nämner i detta program Europakonventionen (andra artikeln i första tilläggsprotokollet), som säger, att staten i det fall att man anordnar undervisning, skall respektera föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.   Detta kan man uppfylla, säger Björklund genom att möjligen tillåta religiösa profiler på privata skolor. Men sedan behöver inte staten bidra med skolpeng, vilket i praktiken innebär, att sådana skolor är omöjliga i vårt land.  Därmed skulle man uppnå socialisternas mål om likformig indoktrinering av våra barn, men inte behöva fällas av Europakommission och Europadomstol för brott mot en Mänsklig Rättighet.

Men – i en annan artikel (artikel 14)  i Europakonventionen förbjuds diskriminering, t ex på grund av religiös och filosofisk övertygelse.   Och diskriminering är det mycket klart frågan om, med det system av mycket höga skatter och mycket stora subventioner – till vissa, anpassliga – som vi lider under.  Mera utförligt:   politikerna tar ifrån en normal inkomsttagare 69% av inkomsten (enl. Swedbank,  32% i kom.skatt+32% arb.giv avg+moms+punkt+energiskatter etc), alltså största delen av medborgarens resurser. Med dessa omhändertagna medel, skatter, betalas för förskola och skola.  Fast – inte till vissa. Inte till dem, som man  – socialisterna – anser har fel religiös eller filosofisk övertygelse.  En en uppenbar diskriminering på grund av åsikt !

Det är angeläget, att reportrar och programledare i vår Public Service, som sköter ett så oerhört viktigt radioprogram som det nämnda, är väl insatta i alla aspekter av de Mänskliga Rättigheterna enligt Europakonventionen – som ju är antagen som svensk lag och står över denna med egen rättsprocess.  TRÅKIGT ÄR DET, att i programmet höra Moa Larsson intervjua socialisten Björklund men inte kunna påtala de uppenbara förbrytelser mot några viktiga Mänskliga Rättigheter som han och andra totalitära socialister gör sig skyldiga till. Läs t ex mera på http://www.rohus.org om familjer som drivits i landsflykt på grund av den nya skollagen.

Europakonventionen – Föreningen Barnens Rätt skriver ….

Föreningen för Barnens Rätt till Föräldrarnas tid skriver på sin Facebook-sida :

Europakonventionen har grundlagsstatus i Sverige!

Vi i den förening som upprätthåller denna info-sida (Barnens Rätt) har länge vetat att ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna”, i dagligt tal ofta kallad ”Europakonventionen”, har bäring på vår fråga (barnomsorgsditot). Specifikt har vi ”alltid” hävdat att den svenska familjepolitiken strider mot Konventionens föreskrifter om frihet från diskriminering & otillbörligt tvång på grund av medborgarens filosofiska övertygelse, valda livsstil eller övertygelse om hur barn bäst ska tagas om hand eller utbildas.

Tidigare skrev vi, på vår reguljära webbplats här: www.barnensratt.se/arkiv.htm#5308-1 (vid punkten om ”The European Convention for the Protection of Human Rights …” att Konventionen är en andra rangens grundlag, innebärande att i händelse av en tolkningskonflikt mellan någon av våra övriga (fyra) grundlagar och Konventionen, ”vinner” den aktuella grundlagen, medan om konflikten istället står mellan Konventionen och någon av våra (alltför många ;-)) ”vanliga” lagar, ”vinner” Konventionen.

Men nu har vi, sent omsider, av en ren & lyckosam tillfällighet, kommit på att vår tidigare formulering inte var helt rätt, tack vare (/ på grund av) följande formulering i grundlagen Regeringsformen (RF), SFS 1974:152, 2 kap, 19 §:

”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Innebörden blir alltså att eftersom RF är en av våra ovan antydda grundlagar & eftersom ovan citerade lagtext i RF förbjuder lagstiftning som skulle strida mot något innehåll i Konventionen, har den senare föreskriftsamlingen ingalunda ”bara” en andrarangsställning utan en ställning som är väl så stark som RF själv har!

Synd bara att det är först nu, tjugo år efter det att Konventionen blev svensk lag, som vi kommit på detta viktiga faktum! Den insikten hade varit mycket användbar i allt vi skrivit i saken under årens lopp, d.v.s. om hur svensk familjepåverkande lagstiftning strider mot både anda & bokstav i Konventionen. Men vi får försöka reparera skadorna från detta vårt tillkortakommande framöver, istället.

Slut —-

Anmärkning:  Föreningen kunde också ha nämnt, att våra Översåtar gav sig till att kriminalisera föräldrar hemundervisning av sina barn endast för några år sedan – och att man, politikerna, i klar vetskap om att detta förfärande, totalitära tilltag stod i grav konflikt med Europakonventionens Mänskliga Rättigheter diskuterade, hur man skulle kunna undgå en ev. kommande fällande dom mot Svenska Staten i Europadomstolen.  Mera om de familjer som har tvingats i politisk exil finns på http://www.rohus.org.