Ny skollag: Väger ett allmänintresse över mänsklig rättighet?

Öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter
med anledning av förslaget till ny skollag.

FINNS DET ETT ALLMÄNINTRESSE, SOM SKULLE KUNNA MOTIVERA STATENS BORTTAGANDE AV EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET I SVERIGE? (I en demokrati måste statens övergrepp på medborgare rättigheter kunna motiveras av skyddet för någon annan människas rättigheter eller av ett s k allmänintresse).

Allmänintresse eller våld på en mänsklig rättighet?

Den nya skollagen vill förbjuda hemundervisning av barn. Detta trots att erfarenheterna i det stora flertalet fall är mycket goda. Eftersom lagen innebär en totalitär inskränkning av en mänsklig rättighet, frågas vilket allmänintresse som kan väga tyngre.

Europakonventionens mänskliga rättigheter tillkom 1950 som en reaktion på det politiska tvånget decennierna före. En stat skall respektera föräldrars åsikter när det gäller barnens fostran och skolning.

I och med att det bara finns en läroplan och hemskolande föräldrar nu kriminaliseras i Sverige, försvinner rättigheten.

I fall, där stater inskränker de mänskliga rättigheterna, skall detta i en demokrati kunna motiveras av ett allmänintresse, som uppenbarligen väger över den berövade mänskliga rättigheten.

Regeringen försvarar sitt föreslagna övergrepp sålunda:

”Av gällande skolförfattningar framgår tydligt att undervisningen i skolan ska vara allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta, oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som eleven och elevens vårdnadshavare har.”

Vidare:

”Det är regeringens uppfattning, att det i dag inte finns något behov av en bestämmelse i skollagen som ger utrymme för hemundervisning på grund av religiös eller filosofisk uppfattning hos familjen.

Art. 2 i första tilläggsprotokollet garanterar en rätt att inrätta och driva privata skolor. Denna rätt är dock inte ovillkorlig, utan staten kan ställa krav på undervisningens standard och innehåll och på lärarnas kompetens.
Vidare framgår av praxis att staten inte behöver respektera en övertygelse hos föräldrarna som står i strid med barnets rätt till undervisning.
Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att den nu föreslagna ändringen inte kan anses stå i strid med Sveriges internationella förpliktelser.”

Det finns anledning att tänka över:

– det anmärkningsvärda påståendet från en stat, att statens skola är så bra och mångsidig, att det inte finns behov för människors frihet.

-varför staten inte kan nöja sig med att, som hittills, testa eleverna för att kontrollera kunskaper.

-lärare kan vara kompetenta, men om lärarna är föräldrar till barnen får de inte hemundervisa dem.

-makthavarnas trick, att sätta Barns Behov i motsats till deras Föräldrars Rättigheter.

-att inte respektera föräldrarnas övertygelse är något som endast får göras i de sällsynta fall, då föräldrarna inte låter dem få någon undervisning. Det är alltså inget argument mot alla de familjer där hemundervisningen fungerar bra.

Vad finns då kvar av Allmänintresse?

Barns rätt? Enstaka undantagsfall skapar inte allmänintresset att förbjuda välfungerande hemskolning.

Kontroll av resultatet? Prov med hemundervisade barn kan göras på olika platser, likaväl som inlärning. Alltså inget allmänintresse, att inlärning eller tester sker i en skolbyggnad.

Lärarnas kompetens? Jan Björklund (i SVT) tror inte, att någon förälder är kunnig i alla skolämnen. Men hemundervisning kräver inte kunskap i alla ämnen. Utan förmåga att handleda de unga. Notera skillnaden och det falska argumentet!

Är skolan så bra, mångsidig med höga värden, att det kan anses vara ett allmänintresse, att barnen tvingas dit? Svensk skola och läroplan visar vid jämförelser med andra länder och över tiden dåliga och försämrade resultat. Skolmiljön är känd för mobbning och råhet. Att tvinga barnen till sådan miljö är inget allmänintresse! I synnerhet inte när det erbjuds bättre alternativ av föräldrarna själva, som skattebetalarna dessutom inte betalar för.

Argumenten för att avskaffa en mänsklig rättighet i Sverige är falska!

Det enda “allmänintresse” som skönjs är den politiska driften till likriktning av medborgarna. Varför är Alliansen angripen av denna förgörande drift?

Krister Pettersson

ENGLISH
A new school-law will much reduce schooling-alternatives (like Waldorf) and definitively ban home-schooling. The letter above to Swedish MPs questions if there is a COMMON INTEREST in the Swedish society which can take over the abolishment of a Human Right – as described in article 2 of the first amendment protocol of the European Convention on Human Rights from 1950.

A simple analysis reveals that there is no such common interest. The interest behind the proposal for a new school-law appears to be only the typically political interest to uniform citizens in a socialist utopia. Strangely enought this urge appears strong also in a government which calls itself ”liberal” and supposedly would be an alternative to previous socialist governments.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s