SWEDUCATE vill exportera (s)vensk barnomsorg !??

Organisationen Sweducate  vill exportera svensk offentlig barnomsorg / förskola till utlandet.   Vi är föregångare och har mycket att erbjuda andra länder, säger man, enligt intervju i dagens P1.

Ja, kanske det.  MEN – när det gäller att exportera den TOTALITÄRA POLITISKA STYRNINGEN AV LANDETS MEDBORGARE eller den förbluffande NONCHALANSEN AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER enligt Europakonventionen, som skyddar föräldrars rätt att välja fostran av sina barn och familjens funktioner, har ni förhoppningsvis ingen framgång i utlandet.

Fast – ni i Sweducate kan ju arbeta långsiktigt, som socialdemokraterna i vårt land, för att exportera socialism med familjepolitiken som plattform. Se till, att det finns progressiva skatteskalor, se till att inflationen är kraftig och snabbt ökar skattesatserna, köra decenniers propaganda om föräldrar som okunniga och farliga för sina barn, och så sälja extern, offentlig barnomsorg till mindre än 10% av sin egen kostnad samtidigt som ni ser till, att media håller tyst om alla negativa effekter av den offentliga vård och fostran som genom denna ekonomiska styrning tvingas på föräldrar och deras barn. Barn, som indoktrineras till medgörliga vuxna i det socialistiska UTOPIA med hjälp av indoktrineringsmaterial som VÄRLDEN I FÖRSKOLAN, eller BARNENS KÄRLEKSLIV. Så blir exportprodukten riktigt (S)VENSK och riktigt nonchalant mot Mänsklig Frihet och Mänskliga Rättigheter.

SD´S Löfven och Björklund: Ut ur barnkammaren! RÄCKER INTE !!

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna (SD), uppmanar i sitt Almedalstal ”Löfven och Björklund ut ur barnkammaren !! ”.   Och han säger nej till ytterligare kvotering av föräldramånader – pappamånader.  BRA !

Tidigare har SD sagt sig vilja höja Vårdnadsbidraget (från 3 000 kr/mån) till 6 000 kr/barn och månad.  BRA !

MEN, MEN Jimmie Åkesson och SD.   När ni talar i sådana termer,  accepterar ni de socialistiska problemformuleringarna.   Och ni gör alla oss besvikna, vi som hoppades, att ni skulle kunna tänka själva, inse att det vi kallar ”dagistvånget” genom en totalitär styrning som, genom extrema ungkarlsskatter i kombination med skyhöga subventioner av förskoleplatser, gör det praktiskt omöjligt att själv kunna fostra och vårda sina barn. Ni gör oss besvikna, vi som hoppades, att ni skulle kunna vara en röst för oss frihetskämpar som vet, ja vet, att föräldrar vet bättre vad som är bra för just deras barn än politikerna och deras pedagoger.

ÄNDRA GENAST ERT BUDSKAP till detta ”Löfven och Björklund !  Sluta omedelbart med den totalitära styrningen av barn och föräldrar i vårt land.  Sluta genast med att diskriminera åsikten, att det är bättre att vårda och fostra egna barn än andras !  Löfven och Björklund ! Se till att Europakonventionens artiklar om skydd för familjen och dess funktion och föräldrars rätt att välja fostran av sina barn respekteras också i Sverige !”

Behavioral problems from Childcare fostering

Bad behaviour among Swedish kids have been noticed for years. Dr Eberhard prublished a book on the theme, resulting in questions abroad:  ”Is Sweden ruled by brats?”.

In this article the reason for the behavioural problems are clearly related to public daycare.

Such articles can not be seen in Sweden. On the contrary. Bad behaviour among kids and youngsters are blamed on the parents.

And this is due to the fact that public daycare and thus public fostering of our kids is in the hand of Swedish politicians applying the socialist goals of breaking down the traditional family, creating the ”new man” and the socialist UTOPIA in general.  Media is heavily dominated by leftist editors, enjoying the system and promoting these goals. With the help of extreme taxes (69% of the normal wages are paid in hidden and open taxes as per SWEDBANK) and also extreme subsidies of daycare places, Swedish parents are practically forced to give up the fostering of their kids to the public systems, where indoctrination material like The World in the Pre-school (Världen i förskolan) and The sex life of children (Barnens kärleksliv) and Gender Equality material is openly used and parent´s view on this are neglected (see the case of the Djupadal preschool in Malmö).

Be warned by the totalitarian experiment with daycare fostering of Swedish children and its horrible results!

Heidi Avellan på Sydsvenskan excellerar som hycklarnas drottning!

I dagens Sydsvenskan skriver tidningens pol.chefred. Heidi Avellan om mullornas tillrättavisning av invandrade kvinnor – också i Sverige. Som så ofta förr, upprepar Avellan sitt mantra om vikten av Tolerans, Respekt för kvinnors val, Mänskliga Rättigheter:

Ingen får tumma på kvinnors mänskliga rättigheter, oavsett religion, kultur och familjeförhållanden.

och

Sverige får inte ens närma sig det sluttande planet. När en kvinnas frihet kringskärs drabbas inte bara hon, hela samhället försvagas……..

Därför måste det upprepas:

I Sverige ska alla lyda lagen och respektera jämlikhet och jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter samt varje individs rätt att välja sitt liv.

FAST – när det gäller svenska kvinnor, och svenska kvinnors Mänskliga Rättigheter och Val och Rätt att välja sitt liv visar Avellan ingen som helst respekt. Och inte en gnutta Tolerans.  TVÄRTOM tar hon heder och ära av de hemarbetande, ”cupcakesbakande” kvinnor, som har den OTOLERERBARA ÅSIKTEN, att det är minst lika viktigt arbete att vårda och fostra egna barn som andras.

Heidi Avellan excellerar som hycklarnas drottning!

Krister Pettersson

”Omtag” behövs i familjepolitiken !

Maria Ludvigssons ledare i dagens SvD (här) tar upp föräldraförsäkringen och föräldrars – olika – utnyttjande av den. Föräldrar tycks inte helt vilja anpassa sig efter politikernas styrning av deras liv och val.

Som den politiska verkligheten ser ut finns nära nog ingen politisk kraft som är villig att förklara det besvärande ekonomiska utfallet med föräldraförsäkringens generösa utformning – och medborgarens fria val att nyttja den som man vill. En fullt rimlig linje skulle kunna vara att förespråka en intakt försäkring och därmed också acceptera de privatekonomiska följderna för – främst – mödrar.

En lika rimlig, men motsatt linje skulle också kunna vara att problematisera utfallet och därför verka för en reformerad och betydligt mindre försäkring. Inget av detta anförs emellertid, även om aktuella JA-delegationen är inne och nosar på det spåret. I stället råder konsensus om systemet i stort i kombination med olika grader av kompensationspolitik för att ”mildra” effekterna av föräldrarnas fria val i ett ytterst generöst system.

Ludvigsson efterfrågar en debatt om principer. Hon avslutar med att efterlysa ”omtag” :

Det är talande nog för att se hur akut behovet av en mer seriös principdiskussion är. Ett omtag, någon? Nya moderaterna?

Att Nya moderaterna skulle kunna ta ett ”omtag” eller rent av gå tillbaka till Gamla moderaternas värnande om marknadsekonomi, liberalism, människors frihet är tyvärr inte att vänta. Inte med Kinberg Batras aktuella förslag, om ännu mera skattepengar till ännu mera kollektiv vård och fostran av våra barn. Med detta förslag, har hon visat, att det inte finns kvar mycket av de Gamla moderaternas principfasthet. Tvärtom, med förslaget visar hon, att inte heller Nya moderaterna har undgått decenniers intensiv propaganda och hjärntvätt, utan nu omfattas av socialisternas problemformulering och konsekventa och genomskändliga diskriminering av vissa åsikter och visst arbete.

Men Ludvigssons uppmaning till ”omtag” är viktig. Förhoppningsvis skulle ett sådant omtag innebära, att föräldrar får behålla mera än dagens ca 31% av sin inkomst, att hänsyn tas till deras försörjningsbörda och att offentliga tjänster prissätts mera efter marknadsekonomiska principer.

Krister Pettersson

De sjuka kommer att resignera – och då bli friskare! Hartman i SvD

Laura Hartman försäkringsdirektör, Försäkringskassan, docent i nationalekonomi, skriver i dagens SvD om att ”jämställda föräldrar är sjukare” än de föräldrar som delar arbetet mindre ”jämställt”. Tidningen presenterar artikeln med:

Familjesituationer, som innebär en traditionell arbetsfördelning mellan mannen och kvinnan har lägst risk för sjukfrånvaro. Övriga situationer innebär en högre risk för sjukfrånvaro för både kvinnor och män, skriver Laura Hartman, Försäkringskassan.

Kostnaderna för Försäkringskassan, skattebetalarna och folkhushållet är enorma för denna extra sjuklighet bland föräldrar, som inte vill eller förmår stå emot den totalitära politisk-ekonomiska styrningen i landet.

Man skulle då tro, att den i den höga sjukligheten och det stora pengautflödet insatta skribenten skulle ha skrivit, att denna effekt av det politiska tvånget är så förfärande negativ, att tvångspolitiken rimligen måste mildras.

Men – det skriver inte Laura Hartman.  Och inget skriver hon heller om de höga kostnaderna för VAB-andet, den ökade psykiska ohälsan eller ökningen av självmord i vårt land.

Nej – tvärtom. Hartmans budskap till läsarna – och politikerna – är det, att inte bry sig om den ökade ohälsan, de ekonomiska och mänskliga förlusterna eller andra negativa följder av politikernas förtryck !   Ty förr eller senare kommer offren för detta förtryck och deras omgivning att acceptera det oundvikliga. Acceptera, att det inte gives någon återvändo till ett liberalt, frihetligt, sundare samhälle, där föräldrar kunde inrätta sig enligt egna – inte politikernas värderingar och diskriminering av vissa medborgares åsikter och arbete.

Och – i denna sin resignation kommer offren, de kuschade, förtrampade undersåtarna, att åter bli friskare. Så skriver den politiskt rättrogna tjänstemannen / kvinnan på det Storebrors Nyspråk, som vi vanliga medborgare omöjligt kan förstå.

Krister Pettersson

Germans not buying the totalitarian Swedish daycare model !

Germans appear sceptic to the Scandinavian model as marketed by the Scandinavian embassies in Berlin as per this article by Lotta Lundberg.

Nor have Germans been impressed by the Swedish-type East German totalitarian public daycare and ”generously” free ”baby year”.

The reason for the German sceptisicm is thought to be previous experience with totalitarian regimes forcing values and preferences on the citizens, as still witnessed by the German school law from 1938, now adapted also in Sweden, forcing Swedish home-schoolers into political exile.

And – the lack of totalitarian pressure on parents to leave the job with own kids for a paid job, appears not to have lowered the economical or human welfare for Germans. On the contrary !