Negativa följder av politisk (o)uppfostran av barn och ungdomar i vårt land

SVD politisk fostran negativ två artiklar 4 oktI dagens SvD – papperstidningen – finns två artiklar bredvid varandra.   Den ena artikeln handlar om ungdomars uppförandeproblem på  ”stökiga bibliotek” och  den andra artikeln,”myndigheter och vägen till helvetet”, om hur överheten, med sina myndigheter, skolor, regler etc.  på ett hämmande sätt sätter sig över föräldrars och ungdomars – familjers – egna omdömen och goda förstånd .

EINAR EHN, som är bibliotekarie i Hässelby och Vällingby, har skrivit den första artikeln och den erfarna kolumnisten och företagaren Pernilla Ström  den andra.

Det är alltså två erfarna, observanta och verbalt och skriftligt välrustade personer, som beskriver förfärande tillstånd och situationer, som båda klart kan relateras till familjenerbrytningen i vårt land.  Till det faktum, att staten genom sina politiker och tjänstemän har tagit ifrån familjerna mycket – åt helsicke för mycket – av deras frihet och rätt att själva fostra sina barn, att bedöma vad som är bäst för dem, att överföra goda – även om de kan tyckas borgerliga – värderingar till sina barn.

Men – de båda välartikulerade skribenterna vill inte, eller vågar inte, i sina artiklar (nu eller någonsin?) peka på detta förhållande – familjenerbrytningen och politikernas fostran – ouppfostran – av våra barn och de synnerligen negativa följder som denna politiska ouppfostran för med sig – i de beskrivna fallen likaväl som i så många andra vi ser omkring oss. 

”Individens oberoende” har ett förfärande pris – och är en evig lögn!

Den alltmer ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar behandlas också i dagens SvD.  Denna gång i en kolumn av Katarina Barrling  (här).  Barrling är Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen och Institutet för personal- & företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet.  Trots denna ”politiska” institution, vågar Barrling nämna den för oss vanliga medborgare solklara kopplingen mellan ungas psykiska ohälsa och den socialistiska familjenerbrytningen.

Men  – Barrling vågar så klart inte säga till politikerna, att deras totalitära familjepolitik är åt helvete med oacceptabla konsekvenser för bl. a. ungas psykiska hälsa.  Nej, hon kallar detta, oerhört negativa, för ett pris vi får betala för ”individens oberoende” – d v s frihet från gruppens trygghet och traditionella normer:

Frågan hur individens frihet bör vägas mot den trygghet gruppen ger är en fråga om värderingar. I avvägningen kan man förstås komma fram till att de fasta gruppnormernas pris är för högt. Men det kan vara värt att påminna sig att även individens oberoende har ett pris. Åtminstone om vi söker vägar för att förstå varför så många unga människor far så förtvivlat illa.

Sen vet vi ju, att ”individens oberoende” (av familj och normer) genom familjepolitiken i stället har blivit ett totalt beroende av de politiska systemen, av det politiska gynnandet av de, som anpassar sig till systemet, respektive det politiska förpasandet till misär, för de individer som inte gör sig ”oberoende” av gamla normer som att fostra sina barn och vårda sin familj och dess relationer.

PSYKISK OHÄLSA – Larm om ännu mer psykisk ohälsa bland unga

”Larm om bristande stöd till elevhälsan” är jätterubriken i dagens SvD (här)

PSYKISK OHÄLSA Trots larm om ökad psykisk ohälsa bland unga räcker inte resurserna för att möta behoven. Det anser både experter och intresseföreningar som SvD talat med. – Jag tror inte att man från politiskt håll har insett hur allvarlig situationen är, säger Britta Alin Åkerman, professor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Artikeln talar sedan om det stora – och kraftig ökande – behovet av flera skolkuratorer, skolsköterskor…. Antalet sådana har ökat, men inte på långt när i takt med den ökade psykiska ohälsan, självmorden …

Britta Alin Åkerman har arbetat med ungas psykiska hälsa sedan mitten av 1960-talet, skrivs i artikeln.   Då har Åkerman upplevt, hur ungas psykhälsa tedde sig på 60-talet, innan den tvingande ”familjepolitiken” med sin familjenerbrytning infördes.

Men sådana jämförelser – typ före och efter – gör inte Åkerman.  Och hon gör inte något försök att nämna  någon orsak till den alltmer ökade psykiska ohälsan.  Och allra minst antyder hon, att det kan vara familjepolitiken med anknytnings- och familjenerbrytning som  kan vara en delförklaring till den förfärande utvecklingen. Ja – en mycket trolig förklaring till densamma, att döma av vad utländska forskare som t ex Neufeld och Maté pekar på  Men Åkerman är inte en utländsk forskare – och hon är inte obunden. Nej, hon är professor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Professor vid politikernas egna forskningscentrum, där man så klart omöjligen kan forska fram något negativt om ”politikernas politik” om man vill fortsätta att ha jobb och lön och fin titel, vill säga.

Centern skämmer ut sig – vill skrota vårdnadsbidrag

Centern vill skrota vårdnadsbidrag

är rubriken i dagens SvD (här).   Texten fortsätter:

Centerpartiet tar nu ställning emot vårdnadsbidraget, trots att partiet gav sitt stöd för det under den borgerliga regeringstiden där Kristdemokraterna var pådrivande för det. Enligt beslutet på stämman i Falun ska det avskaffas för att det ”skapar en kvinno- och fattigdomsfälla”.

Därmed har Centerpartiet visat, att man inte tänker själva – eller inte vill låtsas om det – när man sluter igen den lilla utsmitningsglipa ur den verkliga fällan som vårdnadsbidraget har varit i vissa kommuner.   Ty den vekliga kvinnofällan – familjefällan, människofällan, barnfällan – är det socialistiska konstruktionen av skyhöga ungkarlsskatter för alla, oavsett försörjningsbörda, i kombination med skyhöga subventioner till dem, som lämnar från sig sina barns vård och fostran.

S-fällan gör, att ytterst få får en möjlighet att hålla undan sina barn från den familjenerbrytning, anknytningsförstöring och indoktrinering av våra barn som landets totalitära ”familjepolitik” innebär.

Vårdnadsbidraget har alltså varit en liten glipa ut ur denna S-fälla. Att nu Centerpartiet i förfärande oförstånd och okänsla för de många negativa effekterna av familjepolitiken (psykproblem, skolresultat, hälsa, VAB…..), säger nej til glipan och i fördummande Nyspråk benämner glipan för dess motsats – fällan själv –  är djupt generande för partiet. Centerpartiet, som vi trodde hade blivit verkligt liberalt under Annie Lööfs ledning, men nej.

Därmed är Alliansen inte längre något alternativ till S-blocket – demokratin är satt ur spel – totalitarismen i familjepolitiken har inte längre andra motståndare , och friheten inga andra försvarare än möjligen SD !?

Several studies have now shown the dangers of daycare

Here a Canadian article on studies, facts and findings which are concealed in Sweden due to the magnitude of the political lies and failure of the totalitarian family policies of our country.Dangers of daycare

Politisk konsumtion – och styrning – in absurdum!

Huvudledaren i dagens SvD  (signerad Alexandra Ivanov) handlar om ”Att Sverige kan så mycket bättre” och att skattetrycket i vårt land är synnerligen högt och till men för oss alla – också för den totala mängden inbetald skatt. Ur texten:

Sammanställningen visar att mer än varannan krona som konsumeras i Sverige styrs politiskt. Det betyder att pengarna i något led går igenom politiska institutioner, vilket i sin tur innebär att det är politiker som väljer – styr – vad pengarna ska spenderas på, och vem som ska få dem. På samma sätt är det problematiskt när vi överreglerar en marknad, som till exempel vår arbetsmarknad. Det skapar inlåsningseffekter där anställda inte vågar byta jobb, samtidigt som vi stänger ute dem som ännu inte fått ett första jobb. Här ser vi hur ungdomar och invandrare drabbas särskilt hårt.

Så långt ledartexten.  Ett annat område, där ungdomar drabbas, är  av ”familjepolitiken” i vårt land.  Ja, inte bara ungdomar, utan barn och föräldrar med annan åsikt än de (s)tyrande politikerna om vad som är god omsorg och fostran av barnen.

”Mer än varannan krona styrs politiskt” – ja, just det, MER. Enligt Swedbank betalar en normalinkomsttagare två av tre kronor (69%) i öppna eller dolda skatter.  KVAR ATT LEVA PÅ blir alltså mindre än 1/3 av lönen. Och en vanlig familj hade behövt 2/3 av lönen för att leva – så som det var på 50-60 talen, när bara en tredjedel, inte två tredjedelar, av lönen gick till skatt. Och en arbetare kunde försörja sin familj på sin lön.

Det är därför det nu högre skattuttaget, utan hänsyn till försörjningsbörda, tvingar föräldrar att skaffa en andra inkomst för att få ytterligare en tredjedels lön att leva på.  Det behövs ju två – alltså två tredjedelar, två beskattade löner, för det.

Och av de två lönerna tar politikerna in 2 x 2/3 lön =  1  1/3 lön i skatt.  Som bland annat här i Sverige går till att subventionerna  – betala för – de två arbetande föräldrarnas behov av vård och fostran av sina barn.  Kostnaden för två barns omsorg i offentlig förskola motsvarar en hel lön enligt SOU79:89, civ.ek. Petra Lantz. En kostnad om ca 30 000 SEK/mån, som nästan helt subventioneras. En kostnad, som motsvarar en lön.

Den familj, som kan anpassa sig efter denna politiska ”konsumption”, får alltså en hel lön i subvention, och disponerar därmed hela tre löner. Av två jobb och en subventione motsvarande en lön.

Den familj, som inte kan anpassa sig, utan sköter sina två barns vård och fostran själv, får ingen subvention – inte ens ett vårdnadsbidrag efter socialisternas stopp för detta.  Och de får inte heller den andra lönen. Familjen får leva på det som blir kvar av en enda lön – om det nu alls går.

Och,  båda familjerna gör lika mycket samhällsnyttigt arbete. Fast den anpassliga familjen får tre gånger så mycket mer i pengar och tjänster än den vanartiga familj, som försöker vårda och fostra sina barn utan politisk indoktrinering.

I ett samhälle med frihet och marknadsekonomi, får man betala en hel lön för att andra skall ta omsorg om två barn. ”Det blir ingenting kvar av lönen, för dagis är så dyrt” klagar man – t ex i England.  Ja – just det.  Att ge god omsorg åt två barn är ett heltidsarbete som är värt heltidslön. Att byta bort detta heltidsarbete med egna barn, mot t ex heltidsarbete med andras barn, får inte innebära tre gånger så stor lön. Det vill säga, om man menar något alls med lika lön för lika arbete. Eller har någon respekt för de Mänskliga Rättigheternas skydd för Åsikter och för  Familjen och dess funktion.

Hycklarna på Sydsvenskan – om fällan för föräldrar och barn

”Hägglunds arv borta”, är titeln på dagens signerat artikel av Mats Skogkär på Sydsvenskans ledarsida:

Efter årsskiftet ryker KD:s paradnummer, det kommunala vårdnadsbidraget. I en proposition föreslår regeringen att inga nya bidrag ska kunna beviljas av kommunerna efter den siste januari 2016.

Vårdnadsbidraget blev mest av allt en kvinnofälla, inte oväntat. Att det nu försvinner är ingen större förlust.

Nähä?! – Sydsvenskan under pol. chefred Heidi Avellan har mycket ofta trumpetat ur värdet av Mänskliga Rättigheter, Människors fria val, Tolerans ….   MEN – inte när det gäller valet att själv vårda och fostra de egna barnen. Sådana människor är intet värda – de är cupcakebakande, imbecilla parasiter för Avellan. Och Skogkär. Förlusten av Mänskliga Rättigheter, fria val, tolerans etc. i svensk familjepolitik är stor. Ja oerhörd, med livsavgörande, ofta negativa konsekvenser för barn och föräldrar och deras relationer hela livet. Vårdnadsbidraget gav i vissa kommuner en möjlighet för familjer att stå emot det politiska förtrycket. Att denna möjlighet nu tas bort av den socialistiska regeringen ”är ingen större förlust” för storhycklarna på Sydvenskan.

Storhycklare och sanningsvrängare – ty vad är en fälla – för kvinnor, män och barn – om inte just det politiska tvånget i familjepolitiken. När det som Sydsvenskan, och idag Skogkär, kallar för kvinnofälla i verkligheter är en liten glipa för att slippa ut ur  den totalitära statens stora fälla för att fånga in våra barns fostran till Nya Människor i det socialistiska Utopia.