Åsiktsförföljelsen är inget nytt i Sverige

1986-dn-hoger-om-hoger-mot-familjekampanjen-kopia1986-dn-hoger-om-hoger-kajs-ohlander-forsvarar-familjekampanjenRed. Alice Teoderescu skriver i GP 14/1 om förföljelsen i media mot oliktänkande. Hon nämner DN och Expressen med anledning av Katerina Janouchs uttalande i tjeckisk TV bl. a.

Med anledning av detta goda inlägg i den nu aktuella debatten om åsiktskorridor och jakt på oliktänkande, finns det anledning att påpeka, att denna åsiktsförföljelse ingalunda är något nytt. Åtminstone sedan 70-talet har den varit påtaglig.

Som aktiv motståndare mot den tvingande familjepolitiken i landet – t ex i denna, av Brita Nordström startade Familjekampanjen – har jag själv råkat ut för detta.
Jag bilägger här en kopia av ett utslag av detta – en nedgörande artikelserie i DN 1986 skriven av redaktör Anna-Maria Hagerfors.  I denna beskyller hon Familjekampanjen för att vara en fara för demokratin, ha en skumraskig finansiering, fara med osanningar etc., och parar ihop oss med Europeiska Arbetarpartiet, som tydligen var/är? en odemokratisk organisation.
Själv fick jag nys om, att Hagerfors höll på med artikeln.  Jag skrev då ett personligt hållet brev till henne, i vilket jag talade om vår egen familj och att vi såg oss som offer för familjepolitiken, att vi hade lämnat landet flera gånger för bättre ekonomi och ökad frihet mm.  Jag skrev, att t o m i diktaturer som Franco-Spanien, generalernas Argentina, PRI´s Mexiko och i Saudiarabien, hade vi upplevt större frihet för barn och familj än i Sverige.
Detta noterades inte av Hagerfors, som jag inte hörde av då.  Men märkligt nog kom mitt privata brev till Hagerfors upp i en debattartikel av fp-riksdagsledamoten Ingrid Ronne – Björkqvist.  Hon skrev i sin text, att i Familjekampanjen hade de personer, som förhärligade diktaturerna i Spanien, Argentina, Mexiko och Saudiarabien  ! Detta naturligtvis för att antyda, vilka dårar vi var i Familjekampanjen. Hon upprepade också Hagerfors vanvettiga beskyllningar i DN.
Några, modiga, skribenter kom till vårt försvar – som Kajsa Ohrlander i Folket i Bild – som påtalade, att det handlade om ren åsiktsförföljelse. Notera i hennes artikel, att DN inte ville låta oss komma till tals.
I december samma år, 1986, ordnade en kyrka i Stockholmstrakten en debatt på temat Etik i media. Talare och representant för media skulle vara just Anna-Maria Hagerfors.  Till denna debatt infann vi oss flera familjekampanjare – jag själv, Jan Ola Gustavsson, Katarina Runske-Norén, advokat Lennart Hane, Tuffa Birch-Iensen och Der Spiegel journalisten Hermann Orth – som skrivit artikeln om Kinder-gulag in Schweden (om luddigheterna i LVU som tillåter anmärkningsvärt godtycklighet i omhändertagande av barn – till ex till besvärliga föräldrar). När vi familjekampanjare så bittert påtalade alla insinuationer och falskheter i Hagerfors kampanjartiklar mot Familjekampanjen,  fick vi, publiken om kanske femtio personer, då höra Hagerfors säga, att ”viktigare än att skriva sant är att rida spärr mot högerkrafterna” – och högerkrafterna skulle alltså vara vi, som vill kunna vårda och fostra våra egna barn.
Jag fick senare, av advokat Hane höra, att riksdagsledamoten (fp) Ingrid Ronne – Björkqvist hade en syster som var öppet kommunist. Hane antydde därmed, utan att säga eller på något sätt visa, att också Ronne-Björkqvist och Hagerfors var totalitära socialister som arbetade genom infiltrering i ett borgerligt parti, i en borgerlig tidning etc. och inte drog sig för mycket ojusta metoder för att komma åt sina meningsmotståndare – i en sådan skrämmande “jakt på oliktänkande” som nu så förtjänstfullt påtalas i GP av red. Teoderescu, men som alltså ingalunda är något nytt i vårt land.
Krister Pettersson

Skolpolitikernas brott mot Mänskliga Rättigheter

UR – Utbildningsradion – har ett aktuellt radioprogram om frågan att tillåta skolor med religiös profil i vårt land (redaktör Moa Larsson).

Förre utbildningsministern Jan Björklund nämner i detta program Europakonventionen (andra artikeln i första tilläggsprotokollet), som säger, att staten i det fall att man anordnar undervisning, skall respektera föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.   Detta kan man uppfylla, säger Björklund genom att möjligen tillåta religiösa profiler på privata skolor. Men sedan behöver inte staten bidra med skolpeng, vilket i praktiken innebär, att sådana skolor är omöjliga i vårt land.  Därmed skulle man uppnå socialisternas mål om likformig indoktrinering av våra barn, men inte behöva fällas av Europakommission och Europadomstol för brott mot en Mänsklig Rättighet.

Men – i en annan artikel (artikel 14)  i Europakonventionen förbjuds diskriminering, t ex på grund av religiös och filosofisk övertygelse.   Och diskriminering är det mycket klart frågan om, med det system av mycket höga skatter och mycket stora subventioner – till vissa, anpassliga – som vi lider under.  Mera utförligt:   politikerna tar ifrån en normal inkomsttagare 69% av inkomsten (enl. Swedbank,  32% i kom.skatt+32% arb.giv avg+moms+punkt+energiskatter etc), alltså största delen av medborgarens resurser. Med dessa omhändertagna medel, skatter, betalas för förskola och skola.  Fast – inte till vissa. Inte till dem, som man  – socialisterna – anser har fel religiös eller filosofisk övertygelse.  En en uppenbar diskriminering på grund av åsikt !

Det är angeläget, att reportrar och programledare i vår Public Service, som sköter ett så oerhört viktigt radioprogram som det nämnda, är väl insatta i alla aspekter av de Mänskliga Rättigheterna enligt Europakonventionen – som ju är antagen som svensk lag och står över denna med egen rättsprocess.  TRÅKIGT ÄR DET, att i programmet höra Moa Larsson intervjua socialisten Björklund men inte kunna påtala de uppenbara förbrytelser mot några viktiga Mänskliga Rättigheter som han och andra totalitära socialister gör sig skyldiga till. Läs t ex mera på http://www.rohus.org om familjer som drivits i landsflykt på grund av den nya skollagen.

Dr David Eberhard skriver sanningar i SvD – en av de få, som vågar !

Dr David Eberhard, psykiater, flerbarnspappa mm, är en av de ytterst få fackmän och insatta, som vågar säga sanningar. Heder åt honom, åt dessa få ! Eberhard pekar i dagens SvD (29/12 2016) på effekterna av den katastrofala nerbrytningen av familj och föräldraskap i (s)vensk ”familjepolitik”: vanartiga barn, kompisanknytning, psykisk ohälsa …. något som sedan länge också påpekats av de kanadensiska forskarna Gordon Neufeld och Gabor Maté.

Professor Allan Carlson i USA, har talat om svensk familjepolitik som ett oerhört experiment. Vi har nu flera decenniers erfarenhet av hur detta förfärande experiment har fallit ut – och resultaten är förfärande på många områden – fysisk och psykisk hälsa, ekonomi, relationer, värderingar, mänskliga rättigheter, mänskliga värden …. Låt oss med kraft kräva av våra folkvalda, att det görs en opartisk analys (av utländska experter) av utfallet – och att detta förfärande utfall av ”experimentet” inte döljs bakom propagandistiska slagord som Genus, Jämställdhet, Barnets Bästa !!

Democratic socialism just as bad as totalitarian socialism !

Mauricio Rojas, den chilenske kommunisten, som i Sverige blev övertygad antisocialist, skriver om detta i SvD . Rubriken på hans text är ”

Socialismen en välmenande men oacceptabel kränkning

och han utvecklar detta:

En återkommande fråga var varför jag inte anammade den socialdemokratiska socialismen i det land, Sverige, som var dess främsta modell. Mitt svar var att även om avståndet mellan den demokratiska och den totalitära socialismen är milsvid, finns det ändå ett gemensamt anspråk på att härska över individerna som blev mig djupt motbjudande.

Och detta kan alla vi svenskar intyga – trots att socialismen i vårt kallar sig demokratisk, skyr den inga medel, ingen mänskliga rättigheter i sin strävan att göra oss medborgare och människor till lika, jämlika, blåbärslika modellmänniskor – till oerhörd olycka för alla oss, som har egna åsikter, svårt att anpassa oss, svårt att acceptera, hur negativa konsekvenserna av också den demokratiska socialismens tvång och förtryck att göra om oss alla till önskvärda Utopister.

Heder år Mauricio Rojas, som världen runt öppet erkänner hur gravt fel han och hans ungdomskamrater hade i sin kamp för socialismen !

ENGLISH

Chilean – Swedish member of parliament and university teacher and writer travels world-wide talking about his grave error as a young person to fight in favour of socialism in Chile.  Once in Sweden, he has turned more and more antisocialistic, now openly declaring that ”democratic” socialism is just as bas as totalitarian socialism in its ambition to convert citizens, human beings, by force – in Sweden by an economic-political force, making it quite impossible to resist the socialisation of our families, forcing us to put our kids in public, state-run ”pre-schools” (creches) and all adults into the paid work-force.

Skamlös lögn, att Pisa-bättring skulle vara förskolepedagogers förtjänst

Pisa-undersökningen i år visade att den katastrofala trenden utför verkade ha brutits. Några av dem, som försökt ta åt sig äran var Förskoleivrarna: ”Det är det idoga arbetet av landets förskolepedagoger, som har brutit trenden” påstod man!

Och detta helt skamlöst, helt grundlöst.  Ty alla de länder, som sedan länge visat på långt bättre skolresultat än Sverige, har inte tillnärmelsevis så många förskolepedagoger som vårt land. Och framför allt, de har inte det totalitära ekonomisk-politiska tvånget att lämna barnens vård och fostran -ouppfostran – till institutioner, förskolor, dagis ….

 

Femininiteten – ett politiskt hot!

I P1-programmet ”Tankar för dagen”  i dag 29/10 undrar Maja Runeberg, varför det femininistiska hos flickor och kvinnor har blivit till ett hot, något oönskat.  Vem eller vad känner sig hotat, frågar hon, utan att ge det svar vi i proteströrelserna mot svensk totalitär familjepolitik väl känner till:

I denna marxistiska politik är det oerhört viktigt att ta över barnens fostran och indoktrinering från familjen. Därför skall föräldrar, och inte minst kvinnor, tvingas att arbeta med annat än med sina barn och deras vård och fostran. Kvinnor skall anta den traditionellt manliga rollen. Manslivet är normen, det politiska idealet i det socialistiska Utopia. Traditionellt kvinnoarbete skall fasas ut, göras värdelöst, förbjudas.

Kvinnors femininitet är synnerligen omanligt. Synnerligen oönskat. Ett hot mot den politiska styrningen av oss och våra barns fostran.

Därför – Maja Runeberg!

 

 

 

 

 

 

 

Tillämpningen av LVU tveksam. Känt sedan 80-talets ”Kindergulag in Schweden”

Får vi dra uppmärksamheten till ett akut LVU- fall:

Det rör sig om en utländsk, fransk-colombiansk familj, som hotas av tvångsomhändertagande av sin baby och hålls kvar i Sverige sedan lång tid.  

Härmed deras rop på hjälp, några länkar samt översättningar jag gjort som spansk- och fransktalande. Jag har talat i telefon med mamman i familjen, samt fått hennes skriftliga svar på ett antal följdfrågor från mig.

Fallet väcker bl a frågeställningar som dessa:

1. Kan svenska myndigheter hålla kvar utländska medborgare och ta deras barn ifrån dem – bör inte tveksamma fall hänvisas till familjens hemland?

2. Hur fungerar tillämpningen av LVU vid förvaltningsdomstolarna, när Socialtjänsten uppträder både som part i målet, vittne och specialist vid domstolen. Räcker det att bli ovän med en socialarbetare för att bli av med sitt barn? Räcker det med att vara latinamerikanskt osvensk för att utsättas för socialarbetares onåd?

3. Tillämpningen av flera artiklar i Europakonventionens mänskliga rättigheter, nonchalerade i fallet, förhållande till Folkrätten mm.  Får socialtjänsten både uppträda som part i målet, expert och vittne? Smäller socialarbetarens omdöme högre än oberoende läkares, psykiatrikers …???

4.  Den tveksamma tillämpningen av LVU i Sverige med följande ekonomiska geschäft runt familjehem är väl känt sedan 80-talet, t ex med tyska Der Spiegels (Hermann Orth) artikel om Barngulagen i Sverige – Kindergulag in Schweden. Staten har också officiellt till de många ”samhällets styvbarn” kommit med en offentlig ursäkt och viss ekonomisk kompensation – men bara fram till 1980.  Eländet tycks fortsätta till katastrof för många föräldrar och till stor nesa för vårt land.  Politikerna gör inget. Varför ? Är de rädda för det Socialtjänstmonster de själva har skapat ?

FALLET I KORTHET:

Mamman i familjen är colombianska. Blev gravid vid 14 år – hade depressioner i samband med detta. Hon har studerat företagsekonomi i Colombia. Klarade med hjälp av sina föräldrar sin sons fostran – han läser nu på universitet i Colombia. Träffade en svensk man i USA och följde med honom till Sverige. Han visade sig knarka och misshandla henne. Hon fick tillflykt på ett kvinnohärbärge och ekonomisk hjälp och önskade lära sig språket, få ett arbete eller starta eget företag. Har varit tvungen att lämna Sverige regelbundet enligt tre-månadersregeln. I Frankrike träffade hon sin man som är ingenjör men arbetslös. Gifte sig i Frankrike. Födde sitt barn i Malmö. Hade maken resande emellan men tydligen mest jobbsökande i Frankrike. I behov av stöd och med rädsla för förlossningsdepression, begär mamman stöd på Viktorigården i Malmö. Sådan kommer i form av fru Rosenqvist från Alpha eller Alfa?  Denna fru Rosenqvist har svenska idéer om att man inte skall amma för länge, att paret bör skilja sig mm och blir irriterad för att mamman inte rättar sig eller är allmänt av annat kynne – latinskt.  Fru Rosenvist skriver en rapport där mamman anges ha psykiska problem och vara farlig för sitt barn. Familjen får två utlåtanden från psykiatriker som motsäger detta. Deta håller inte i Förvaltningsrätten – fru Rosenqvist är starkare. Familjen hålls på ett undersökningshem i Hörby och vågar inte lämna sin baby ur sikte.  Familjen gör desperata upprop på Internet, har anmält fallet för en folkrättsbehörig domstol i Chalons i Frankrike, där pappan kommer ifrån.

Advokat Ruby Harrold-Claesson skriver:   ”Fallet Warin kommer att ställa till stora problem för Sverige i EU eftersom föräldrarna har stämt svenska staten inför ”Tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne”, som är en domstol med specialkompetens att granska folkrättsbrott.”

Vi anser fallet, liksom tillämpningen av LVU i allmänhet, vara värt all politisk och allmän uppmärksamhet.  Makarna Helen Warin och Jeremy Warin nås på e-mail nena_d_arbelaez@hotmail.com och finns båda på Facebook, där de försöker fånga uppmärksamhet till sitt fall.

LÄNKAR:

Upprop – hjälp och underskrift   https://www.change.org/p/j%C3%A9r%C3%A9my-warin-soutien-%C3%A0-j%C3%A9r%C3%A9my-helen-et-nathan-warin-francais-enferm%C3%A9s-en-su%C3%A8de-depuis-135-jours?recruiter=5462939&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-reason_msg

Colombiansk press 

http://www.noticiasrcn.com/videos/colombiana-pide-suecia-su-hijo-no-sea-entregado-una-familia-sustituta

http://www.noticiasrcn.com/videos/colombiana-pide-suecia-le-entregue-su-bebe-18-meses-edad