Heidi Avellans ”kryptosocialism” i Sydsvenskan i dagSYD

Sydsvenskans ledare i dag 3 oktober, handlar om barn. Titeln är:

Världen kan bättre. Sätt barnen i fokus varje dag

Texten handlar om utsatta barn, barnarbete, krig o elände och FN´s barnkonvention.  Det intressanta för oss familjeförsvarare, är Sydsvenskans – Heidi Avellans – insmugna = kryptosocialistiska,  allt annat än liberala och mäniskorättsliga, texter om barns ställning i förhållande till föräldrar och samhälle:

196 länder har skrivit under FN:s barnkonvention. De har skrivit under på att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Slutklämmen lyder:

Alla barn är allas barn. De kloka orden får inte vara en till intet förpliktigande fras.

Att skriva om barn som föräldrars ägodelar är ett sätt, att desavouera föräldraansvaret, som något avskyvärt … och ingalunda vad FN´s barnkonvention menar, lika litet som att Alla barn är allas barn – d v s att föräldrar inte är närmare sina barn än vem som helst och är helt utbytbara – t ex mot Allas företrädare, politikerna och deras tjänstemän.

Att hårdra barnkonventionen som Avellan gör här, att inte låtsas om Europakonventionens Mänskliga Rättigheter, är att desinformera läsarna, att på ett lömskt sätt propagera för Marxismens iver att bryta ner familjen och dess överförande av värderingar från föräldrar till barn till förmån för idén om Statsindividualismen – barns och vuxnas frihet från mänskliga band och relationer till förmån mot ett beroende av Staten – av Storebror.   Den avellansk kryptosocialismen vi här ser igen är en skam för en tidning som kallar sig liberal.

Krister Pettersson

Föräldrapakt om barnuppfostran

Okunniga Föräldrar enligt SSvD´s red. Maria Jelmini, skriver 24/9 om våra ouppfostrade barn. De är otacksamma, ohjälpsamma, ansvarslösa mm mm ….  Slutklämmen är, att vi bör:

starta en föräldrapakt, sa en bekant pappa nyligen när han en dag fick nog av tider som inte hölls, det eviga gnället över varje litet bidrag till hushållsarbetet.

Jo, det är dags nu. För barn som varken känner tacksamhet eller ser sitt eget ansvar – eller plikt – att bidra, vad får de för bild av sig själva och sin omgivning?

Så vi hjälps åt. Om jag uppfostrar era barn, så uppfostrar ni mina.

Bra – men Maria missar något väsentligt i sin text. Det nämligen så, att vi redan sedan länge har en kollektiv fostran av våra barn. En fostran, vi tvingas till med hårda politiskt-ekonomiska styrmedel.  Fast i denna ”vi hjälps åt”-fostran av våra barn som vi har i dag, har vi fått våra politiker och deras tjänstemän som mellanhänder.

Och vi har fått normer och värderingar vi själva inte känner till, inte oreserverat omfattar, som inte är våra…  Och Maria missar så klart också i sin text, att det är just detta som är vitsen (den politiska, den marxistiska….)  med den påtvingade barnuppfostran som inte är vår, och gör anknytning, relationer, samvaro och själva livet med barnen så väldigt mycket sämre – samhällsekonomiskt och mänskligt.

Kan man hoppas, att någon etablerad redaktör, journalist, skribent någonsin vågar vara politiskt inkorrekt och nämna sambandet mellan usel skola och barnomsorg med den totalitära familjepolitiken i vårt land?

Bilden? – från s-programmet Familjen i framtiden, där vi får veta, att föräldrar är odugliga, rent av farliga, som vårdare-fostrare av sina barn.

Krister Pettersson

The abduction of young Domenic Johansson by the Swedish State

The horrible case of young Domenic Johansson is subject to a keen interest from foreign observers:

Some comments:

Susan Trogdon Gleason
Susan Trogdon Gleason Finally, it seems we are so close to justice and to the day Domenic Johansson will be returned to his parents. By the way, the Swedish govt owes the Johanssons the biggest apology the world has ever seen. Those responsible for shattering this family should serve jail terms.

Krister Pettersson
Krister Pettersson You cannot be sure that Domenic will be returned! There are quite a few cases that went to the European court and the Swedish state lost. But when the winning parents wanted their children back, the Swedish social authorities just refused, saying thatVisa mer

Karen Coutts Carnathan
Karen Coutts Carnathan That is sooo heartbreaking, just never realized how oppressive Sweden is…….

Anne Calvert
Anne Calvert This is so very wrong. The cruelty of it is very much like reading about the Nazi regime.

Krister Pettersson
Krister Pettersson Dear Anne Calvert – speaking of the Nazis, you may know that the Nazis in 1938 forbade parents´ home-schooling in order to be sure that all youngsters got properly indoctrinated . Now, that happened also a few years ago in Sweden, when home-schooling here was criminalized, forcing a number of Swedish families into political exile, many to the neighboring country Åland/Finland. More information on www.rohus.org.

Europakonventionen – Föreningen Barnens Rätt skriver ….

Föreningen för Barnens Rätt till Föräldrarnas tid skriver på sin Facebook-sida :

Europakonventionen har grundlagsstatus i Sverige!

Vi i den förening som upprätthåller denna info-sida (Barnens Rätt) har länge vetat att ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna”, i dagligt tal ofta kallad ”Europakonventionen”, har bäring på vår fråga (barnomsorgsditot). Specifikt har vi ”alltid” hävdat att den svenska familjepolitiken strider mot Konventionens föreskrifter om frihet från diskriminering & otillbörligt tvång på grund av medborgarens filosofiska övertygelse, valda livsstil eller övertygelse om hur barn bäst ska tagas om hand eller utbildas.

Tidigare skrev vi, på vår reguljära webbplats här: www.barnensratt.se/arkiv.htm#5308-1 (vid punkten om ”The European Convention for the Protection of Human Rights …” att Konventionen är en andra rangens grundlag, innebärande att i händelse av en tolkningskonflikt mellan någon av våra övriga (fyra) grundlagar och Konventionen, ”vinner” den aktuella grundlagen, medan om konflikten istället står mellan Konventionen och någon av våra (alltför många ;-)) ”vanliga” lagar, ”vinner” Konventionen.

Men nu har vi, sent omsider, av en ren & lyckosam tillfällighet, kommit på att vår tidigare formulering inte var helt rätt, tack vare (/ på grund av) följande formulering i grundlagen Regeringsformen (RF), SFS 1974:152, 2 kap, 19 §:

”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Innebörden blir alltså att eftersom RF är en av våra ovan antydda grundlagar & eftersom ovan citerade lagtext i RF förbjuder lagstiftning som skulle strida mot något innehåll i Konventionen, har den senare föreskriftsamlingen ingalunda ”bara” en andrarangsställning utan en ställning som är väl så stark som RF själv har!

Synd bara att det är först nu, tjugo år efter det att Konventionen blev svensk lag, som vi kommit på detta viktiga faktum! Den insikten hade varit mycket användbar i allt vi skrivit i saken under årens lopp, d.v.s. om hur svensk familjepåverkande lagstiftning strider mot både anda & bokstav i Konventionen. Men vi får försöka reparera skadorna från detta vårt tillkortakommande framöver, istället.

Slut —-

Anmärkning:  Föreningen kunde också ha nämnt, att våra Översåtar gav sig till att kriminalisera föräldrar hemundervisning av sina barn endast för några år sedan – och att man, politikerna, i klar vetskap om att detta förfärande, totalitära tilltag stod i grav konflikt med Europakonventionens Mänskliga Rättigheter diskuterade, hur man skulle kunna undgå en ev. kommande fällande dom mot Svenska Staten i Europadomstolen.  Mera om de familjer som har tvingats i politisk exil finns på http://www.rohus.org.

TANKEPOLIS och OKUNSKAP -> menlösa, fogliga medborgare i vår demokratur

” I Oceanien används inte språket för att klargöra utan för att fördunkla. ”Nyspråket” är satt i system. Ständigt närvarande tassar tankepoliserna omkring för att pejla och sätta stopp för kritik och självständighet. Följsamhet är normen.

Överfört till vår egen tillvaro är…… ”

JA – LÄS ARTIKELN av professor Li Bennich-Björkman, Uppsala, i dagens SvD om bristen på övergripande, samhälls- och kulturutvecklingsutbildningar i vårt samhälle.

LÄS OCKSÅ INSÄNDAREN FRÅN EN KUNNIG LÄRARE (Jenny Svensson, Malmö) i dagens Sydsvenskan om hur dagens flumpedagogik (benämnd BFL) säkerställer okunnigheten i svensk skolutbildning.

”Enligt modepedagogiken Bedömning för lärande (BFL) ska vi lärare bedöma elevers ”lärandeprocess” snarare än befintliga kunskaper. Framför allt ska elever vara i stånd att ”förstå den egna lärandeprocessen”, framför att kunna ”rabbla fakta”.
Jag blev less av resonemanget, då jag är en av de lärare som anser att kunskap, eller bildning, är eftersträvansvärt i sig, och jag undrade för mig själv om mina förvärvade akademiska ämneskunskaper var bortkastade i arbetet som lärare.”

TECKNEN, VARNINGARNA, UPPMANINGARNA till våra styrande politiker är många och långvariga.  Trots det, hör vi mest prat och ser vi endast ytliga åtgärder som nya betygsskalor – sällan något om pedagogik och hårt arbete för kunskapsinhämtning och detta i en miljö som tillåter arbete och arbetsro !  SKÄRPNING !  – Alla borde ha insett, att 1984 är passé och jämlikhet i okunnighet och fördumning inte längre är vägen mot ett bättre samhälle!

Krister Pettersson

Indoktrineringen i vårt land

I denna intervju med president Obamas rådgivare John Hope Bryant säger han, om intervjuarens förmodande ”Sverige har nog en tradition av att lita på staten för att skapa välfärd”:
”Det är en viktig poäng. Men man stjäl från samhället. Genom att ha höga skatter och flytta över medel till staten, tömmer man samhället på resurser att lösa problemen själva. Större delen av ekonomin drivs av fria företagare. Man måste lära unga och invandrare att de kan bli en av dem.” JÄMFÖR DENNA NORMALA OCH RIKTIGA INNEBÖRD AV ORDET SAMHÄLLE med den FALSKA INNEBÖRD VÅRA INDOKTRINERARE I SVERIGE HAR SMUGIT PÅ OSS FÖR BEGREPPET SAMHÄLLE !
Var observanta mot den indoktrinering vi är utsatta för i vårt land. Påtala den och stå emot den!

(S)ydsvenskans propaganda står oemotsagd

Refuserat av SYDSVENSKAN

Replik till artikel av Ohlsson och Baudin under Aktuella Frågor 15 juli 2016

Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor, och Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, vill förhindra ojämnt uttag av föräldraförsäkring. Kvinnor får svårt att försörja sig och pappor går miste om kontakten med sina barn. Kvinnor tjänar 3,6 miljoner mindre än män under livstiden. Så, det är dags för en reform för ett ännu hårdare system. Ännu mera styrning, ännu mindre valfrihet, ännu mera blåbärslikhet.

Hur ser då det otillräckligt hårda (s)ystemet ut?

Familjepolitiken i vårt land innebär ett ekonomiskt-politiskt tvång att lämna ifrån sig sina barns vård och fostran för ett avlönat arbete.  Det viktiga arbetet med de egna barnen har gjorts värdelöst genom att den offentliga barnomsorgen gör jobbet gratis – barnens mat är ofta värd mera än den symboliska förskolekostnaden.

Föräldrar beskattas som ungkarlar utan hänsyn till försörjningsbörda. Av en normal lön går 69% bort i öppna och dolda skatter (Swedbank). Trots att vård av två egna barn motsvarar ett heltidsarbete (enligt SOU79:89, civ.ek. Petra Lantz) förpassas en familj, som själva gör detta heltidsarbete till ett liv i misär, utan rätt till sin andel av politikernas subventioner eller lättnad i beskattningen.  Trots deras lika mycket samhällsnyttiga arbete får familjen försöka leva på en enda, hårdbeskattad lön att jämföra med den till familjepolitikens styrning anpassliga familjen. Sådan anpassning belönar familjen med hela tre heltidslöner – två arbetsinkomster plus subventioner för två barn på förskola, motsvarande en tredje lön. Dessutom tillkommer VAB-pengar, högre föräldrapenning, bättre bostadsbidrag och annat som gynnar den anpassade familjen, men diskriminerar den lika samhällsnyttiga familj, som råkar ha egna åsikter om vad som är god barnomsorg och sund jämställdhet.

Svensk familjepolitiks hejdlösa diskriminering av familjer med egna, icke politiskt korrekta åsikter, står i konflikt med goda principer som marknadsekonomi, subsidiaritet och flera mänskliga fri- och rättigheter, t ex artiklarna 8, 10 och 14 samt 2 i 1:a tilläggsprotokollet i Europakonventionen.

Men Mänskliga Fri- och Rättigheter är inget som vårt lands socialister och s-kvinnor bryr sig om.  I s-kvinnornas program “Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik” skriver man frankt, att individens frihet att själv forma sitt liv måste begränsas av hänsyn till kollektivet, och ”Barnens sociala, intellektuella och kulturella utveckling bör vara oberoende av föräldrarnas inställning till förskolan” (sid 52). I slutklämmen heter det ”Vårt familjepolitiska program är den plattform, från vilken vi skall kämpa för en socialistisk familjepolitik och ett socialistiskt samhälle” (sid 64).

Detta s-program från 70-talet har, som vi alla vet, i hög grad förverkligats i dagens Sverige. Och detta med många negativa följder för människors frihet, för barns anknytning och relationer till familj och skola, för främst ungdomars och kvinnors mentala hälsa mm.

Nej – Ohlsson och Baudin – vårt lands familjer behöver inte mer politisk styrning och ofrihet. Utan långt mera frihet, marknadsekonomi och respekt för människors val och och rättigheter!

Krister Pettersson  

Familjekampanjen och Barnens Rätt till Föräldrarnas tid

———————

Hej!

Tack för ditt mejl. Många inlägg konkurrerar om utrymmet och jag måste tyvärr tacka nej till din text.

Vänliga hälsningar

Eva Rothstein

Debattredaktör