Hemmaföräldrars nätverk ger ut ny tidning

Hemmaföräldrars nätverk ger nu ut en tidning i protest mot den hårda politiska styrningen av våra barns vård och fostran och mot all propaganda i syfte att försvara övergreppet på några mänskliga rättigheter i Sverige.

Bra initiativ. Lycka till!

Statlig barnuppfostran i vårt land

esvd.svd.se/shared/article/foraldrarna-ar-viktigare-an-nya-lagar/m8nH2xch

Ledaren 18 augusti i SvD handlar om stök och oordning i skolan. Bristande respekt och frånvaro av tillräcklig auktoritet.

Ledarskribenten avslutar med

Citat ”Och för att lösa skolans problem behövs mer än ändringar i skollagen. Respekt för lärare och andra vuxna är något barnen får med sig hemifrån. Hur gör vi barnuppfostran på modet igen?” Slut citat.

Men barnuppfostran är ju inget mode eller något för oss föräldrar. Det var ju nu länge sedan sådant togs över av (S)taten.

INTOLERANTA SYDSVENSKAN

SYDSVENSKANS LEDARE i dag handlar om Liberalernas förslag om obligatorisk förskola för barn med dålig svenska. Inte bra nog menar tidningens ledare. Förskola skall vara obligatorisk för alla barn, det är bättre.

Tidningens ledartexter har många, många gånger skrivit om vikten av Mänskliga rättigheter, om tolerans och kvinnors rätt att välja sina liv.

Men när det gäller familjepolitik och våra barns vård och fostran är det, som igen visas i dag, ingalunda viktigt med fria val, tolerans eller Mänskliga rättigheter.

Sydsvenskan säger att man är Oberoende Liberal. Men – igen ser vi, att det inte finns mycket liberalt i tidningen. Skall man sätta något epitet om tidningen framför Liberal så är det anti. Sydsvenskan, hycklande Anti-liberal!

https://www.sydsvenskan.se/2022-08-12/garna-obligatorisk-forskola-men-for-alla-barn?shareSource=sharebutton

HEMSKOLNINGSFÖRBUDET DRIVER FAMILJER I LANDSFLYKT


Ledaren i dagens SvD tar upp skolplikten – hemskolningsförbudet i vårt land. https://www.svd.se/a/8QeqLr/hemskolning-borde-bli-tillatet-i-sverige

Denna skolplikt är något som Sverige enbart har gemensamt med Tyskland, där det är en rest från Hitlertiden.

Många hemskolande föräldrar har tvingats lämna ofrihet och förföljelse i vårt land, t ex till Åland och Finland. Här och i övriga Europa respekterar man de Mänskliga Rättigheterna enligt Europakonventionen från 1950 – med Läroplikt i stället för Skolplikt.

Om bakgrunden till denna nonchalans i Sverige mot några mänskliga rättigheter, tror ledarskribenten, att det kanske handlar om den svenska, fanatiska Jämställdheten. Hon skriver

(citat) ” hemundervisning strider mot svenska jämlikhetsideal. Kanske fostras någon fritänkare här som kommer att utmana rådande politiska idéer eller samhälleliga normer? En flicka i sexårsåldern snickrar ivrigt på något projekt. På scenen i ladan övar en spontant ihopsatt orkester med vuxna och barn på heavy metal-bandet Twisted Sisters ”We’re not gonna take it”. Och svarta tavlan annonserar en diskussion på temat ”Varför arbeta?”. Jo, det är tänkbart.

Men frågan är vem som får det bättre av att hemundervisande familjer tvingas ut ur landet?” (slut citat).

Det är en bra fråga! Skamligt, att den behöver ställas.

De antiliberala Liberalerna

Liberalerna, tidigare Folkpartiet, är det parti som stöttat de socialistiska partiernas förfärande ” familjepolitik” i vårt land. Och detta i strid med all liberalism och mänskliga rättigheter – enligt Europakonventionen från 1950.

Liberalernas nu aktuella ideer om stopp för konfessionella friskolor, bemöts i en utmärkt artikel i dagens Svenska Dagbladet. I artikeln upplyser skribenterna Liberalerna om vilka mänskliga rättigheter man igen gör våld på .

esvd.svd.se/shared/article/det-har-ar-en-lektion-for-liberalerna/3CZIQ1gU

Med slutsatsen:

”Den föreslagna politiken är inte en liberal politik, den är inte ens en hederlig sådan. Dess kurs innebär frontalkollision med flera av våra mänskliga rättigheter, och med flertalet av de internationella lagar och konventioner som gäller som lag i Sverige.

Vårt land behöver mer än någonsin föredömen med högre moralisk svansföring, där man inte med en tum backar från de mänskliga fri- och rättigheterna och hedrar de internationella konventionerna, skapade för att skydda individen från en överförmyndande stat.”

avslutar skribenterna

Lars Brandström

talesperson Kristna Friskolerådet och

Jan Rosman

ordförande Kristna Friskolerådet sin informativa artikel.

Totalitära makthavares problem -att vissa barn slipper undan tvånget i Sverige

Madeleine Lidman i Hemmaföräldrars nätverk skriver i dagens SvD.se/Debatt om det svenska tvånget att sätta sina barn i förskola. Länken här: https://www.svd.se/a/g621A5/fel-att-tvinga-in-alla-barn-i-forskolan-skriver-madeleine-lidman

Att våra makthavare försvarar sitt tvång med hänvisning till en nu urgammal studie från USA, men blundar för modernare forskning från utlandet med mindre positivt utfall för förskoletvånget och för det faktum, att man i Sverige inte alls gör någon forskning på hur resultatet av ”The Swedish experiment in Family politics” utvecklade sig (professor Allan Carlsons boktitel). Att man blundar för detta beror på, att en sådan utvärdering av tvångets resultat inte generellt, eller ens i de flesta fall, kan antas vara positivt för individen, dess familj eller för samhället.

Lidman avslutar sin förtjänstfulla artikel med orden: ”Att föräldrar tar hand om sina egna barn är bara ett problem för totalitära makthavare.” Tack Madeleine!

HARO har rikstämma i Malmö 9 april

På hotell St Jörgen mitt i Malmö, öppnar HARO sin riksstämma den 9e april klockan 0900.

HARO startades för nu ca fyrtio år sedan av främst Ninnie Öhlander. Ninnie var engagerad här i Familjekampanjen, den väldiga proteströrelsen från 1970 mot svensk, tvingande familjepolitik, som leddes av Brita Nordström. Efter ett tiotal år i kampanjen, var Ninnie frustrerad över att vår proteströrelse inte lyckades bättre i arbetet med att återskapa friheten i föräldrarnas val av omsorg om sina barn. Ninni menade då, att man i stället, eller dessutom, borde sätta upp en egen fackorganisation, för hemmaföräldrar. Så startades Hemarbetandes Riksorganisation i början av 80-talet, med det initiella syftet att kraftfullt arbeta som en fackorganisation för mindre diskriminering och bättre villkor för hemarbetande föräldrar. Själv var jag med i styrelsen i Skåne.

HARO fick förfrågningar om medlemsskap också från professionellt arbetande i hemmet. I stället för att välkomna också dessa, som medlemmar (många av dem var ju också föräldrar med hemmavårdade barn) menade dåvarande HARO-ledning, att detta var ett problem. Ett problem, som man ville lösa genom att ändra namnet på organisationen och vad ackronymen HARO stod för. Så sattes under flera år ett utropstecken efter haro! Detta skulle då vara det franska uppmanings- eller stridsordet haró.

Föreningens karaktär ändrades därmed från Ninnies kämpande fack-organisation till att bli en förening med tillrop av ”stå ut” och ”vi hjälps åt” för inbördes tröst i en svår situation. Som svar på frågan varför det blivit så försynt och tyst i HARO, fick vi höra, att ”det skedde mycket bakom kulisserna”. Föreningen ändrades också officiellt till att vara en kvinnoförening, som därmed kunde få statligt stöd. Ett stöd som man tog emot och använde bl a till föreningens tidning, utlandskontakter, föredrag o likn.

Vi i Familjekampanjen och de andra protestorganisationerna mot svensk familjepolitik kan förstå värdet av olika framtoning och arbetssätt i olika organisationer, också de försynta som HARO anammat. Men HARO utvecklades väl långt ifrån den kämpande fack-organisation, som Ninnie Öhlander satte upp.

Ja, man blev i haro! så försynt och anpassad till bidragssamhället, att man inte ens påtalar ”verktygen” för den hårda politiskt-ekonomiska styrning vi lider av och protesterar mot. Eller de avskyvärda övergrepp på sund marknadsekonomi, subsidiaritetsprincipen och flera mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen, som denna styrning innebär. För att inte tala om de djupare, socialistiska skälen från Marx och Engels, vikten av att bryta borgerliga värderingar och de starka familjebanden föräldrar-barn och komma över barnens indoktronering.

Sådant grundläggande runt tvånget i Sverige och våra protester mot det, har alltså inte haro! tagit fasta på. Så blev svensk ”familjepolitik”, rätt ostört av haro!, den ”plattform, på vilken det helt socialistiska samhället skall byggas”, vilket s-kvinnorna skrev i sitt program Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik, en socialdemokratisk programförklaring förfärande klar i sitt oerhörda förakt för frihet och mänsklighet.

Men – för inte så länge sedan, valde HARO, att ändra namnet på sin organisation till att likna det ursprungliga. Detta genom att sätta in ordet hemmaföräldrar så, att HARO i dag står för Hemarbetande Föräldrars Riksorganisation. En viss tillnyktring och återgång till Ninnis ursprungsidé alltså. Vi litet utomstående, mindre välanpassade protestanter, hoppas, att man därmed åter blir HARO, mindre ängsligt anpassad och betydligt mera av en kämpande Fackorganisation värd namnet ocn Ninnie Öhlanders gärning.

Krister Pettersson

Barns psykhälsa blundas för i tvångets Sverige

Dagens SvD har en artikel om barns och ungas försämrade psykhälsa i Sverige. Det finns få eller inga undersökningar.

Detta är inget nytt för oss frihetskämpar mot totalitär svensk s k familjepolitik.

Resultatet av sådana undersökningar kunde ju, eller kan, visa på en negativ följd av det svenska ’ dagistvånget”, något som översåtarna vill undvika. Det stör ju deras propaganda om tvångets förträfflighet. Här tidningens sammanfattning av dagens artikel:

”Barn och unga i Sverige mår allt sämre. Eller? En grupp forskare fick i uppdrag att ta reda på hur det ligger till och de blev förvånade över vad de hittade. De slår fast att det till stor del saknas omfattande forskning på området. ”I Sverige finns det inte en enda stor intervjustudie om förekomst av depression eller ångest hos barn och ungdomar från hela 2000-talet, säger Christina Dalman, överläkare och professor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet.”

OHEDERLIG MENINGSMOTSTÅNDARE – DN´S ANNA MARIA HAGERFORS DÖD

Alla vi gamla kämpar för frihet och mänskliga rättigheter i vårt land har blivit utsatta för våra meningsmotståndares smutskastning och ohederlighet. Vi har fått ta emot brev med hot, avföring … Vi har utsatts för förtalskampanjer, som t ex i DN´s artikelserie med titeln ”Den dolda högern” under 80-talet. Där försökte tidningens journalist Anna Maria Hagerfors koppla ihop oss i Familjekampanjen med skumma politiska rörelser på kontinenten, påstå, att vi ljög i våra argument mm.

När jag själv fick vetskap om, att den nämnda DN-artikelserien var på gång, skrev jag ett personligt brev till red. Hagerfors om min hustrus val att hemarbeta, att vi hade behövt arbeta utomlands för att klara ekonomin, och att vi, till och med i länder som generalernas Argentina, i Saudiarabien, i PRI´s Mexico och i Francos Spanien hade upplevt en större frihet än i Sverige, när det gällde familjeliv, barnens vård och fostran och möjligheten att välja bland förskolor och skolor.

Detta, mycket personliga brev till Hagerfors, hamnade av för mig okänd anledning hos den folkpartistiska riksdagsledamoten Ingrid Ronne-Björkqvist, som använde mitt brev till Hagerfors i debatten om familjepolitik emot mig. Hon skyllde mig för att hylla diktaturerna i Francospanien, Saudiarabien etc för att därmed kunna påskina, att jag var en extremist man inte skulle lyssna på.

Vid ett föredrag med temat “Etik i Media” ledd av just DN´s Anna-Maria Hagerfors, ordnad av en kyrka i Stockholm i december 1986, var en grupp av oss Familjekampanjare där för att diskutera hennes falskheter i DN-artiklarna. Vi fick då höra Hagerfors säga, att ”viktigare än att skriva sant är att rida spärr mot högerkrafterna” – och högerkrafterna är alltså vi, som vill kunna vårda och fostra våra egna barn och värna om därmed värna om några viktiga mänskliga rättigheter. I publiken fanns också advokat Lennart Hahne och Der Spiegel-journalisten Hermann Orth (som skrev artikeln om Kinder-Gulag in Schweden, och också blivit misstänkliggjord av Hagerfors).

Detta, och mycket annat, visar på den ohederlighet och anmärkningsvärda kopplingar mellan landets Nomenklatura av personer som arbetar för att genomföra ”det helt socialistiska samhället” i vårt land. Som det uttrycks i s-programmet Familjen i framtiden, där s-kvinnorna skriver, att ”Familjepolitiken är den plattform, från vilken vi skall införa det helt socialistiska samhället” – och dessa vi, dessa socialister, fanns och finns långt utanför de nominellt socialistiska partierna. De infiltrerar liberala ”plattformar” – som Ronne-Björkqvist i dåvarande Fp (hon hade en syster som mera rättframt var med i VPK), eller som den nu avlidna red. Hagerfors i föregivet liberala DN.

De nuvarande frihetskämparna i Haro, Hemmaförälddrar, Hållbar familjepolitik nu m fl är alltså inte de första att bli utsatta för ”stalkers” eller djup ohederlighet i debatten. Tappa inte modet – påtala ohederlighet och uppmuntra andra att vara mera aktiva i en ärlig kamp för ett friare samhälle i vårt land !

Krister Pettersson

”Vårdnadshavare” i stället för föräldrar

esvd.svd.se/shared/article/maste-barn-hora-gangsters/blR5uS9z

I dagens SvD-artikel -se länk- tar Paulina Neuding upp detta med att föräldrar inte förmår leda sina barn till sundare vanor och ”kulturer”. Föräldrar är ju numera degraderade till ”vårdnadshavare”. Mamman har blivit till den mesiga ”Bettan” man kan håna i våra barns rapp-lyssnande.

Just som s-familjepolitiken syftat till. Bryta ner det förment borgerliga familjeinflytandet. Inte? Läs då det förfärande tydliga s-programmet ”Familjen i framtiden ”. Det finns i arkivet på http://www.barnensratt.se

Dansk protestbok mot politisk styrning i familjepolitiken

En välformulerad bok från Gads förlag av Anne Kirstine Sörensen är ett välkommet inslag kampen mot totalitär ekonomisk-politisk styrning av familjer och barn i skandinavisk familjepolitik

https://gad.dk/moderland?fbclid=IwAR1-aK4kf56mjx7vehy1vMxfn3f3dAh1rIcHBtsgfSXEr7Bm-tbk21JySwc