Hemmaföräldrars nätverk ger ut ny tidning

Hemmaföräldrars nätverk ger nu ut en tidning i protest mot den hårda politiska styrningen av våra barns vård och fostran och mot all propaganda i syfte att försvara övergreppet på några mänskliga rättigheter i Sverige.

Bra initiativ. Lycka till!

Dagistvångets negativa följder får inte belysas


”Vi vet inte vad vi gör med barnen i förskolan”.

En artikel om att problem och negativa konsekvenser (av dagistvånget) inte får  undersökas i vårt land.

Frånvaro av forskning om små barns socio-emotionella utveckling och hälsa i svensk förskola

Än mera ideologiskt tvång

https://esvd.svd.se/shared/article/forskoleobligatorium-ar-ideologi-inte-kunskap/qLjXqh0B

Dagens SvD:  Ett ”behov” för vissa tas som ursäkt för ideologiskt tvång för alla. Så avskaffas de sista resterna av några mänskliga rättigheter i vårt land.

Bättre förskola med mindre tvång o barngrupper

https://esvd.svd.se/shared/article/forskoletvang-baseras-inte-pa-kunskap/KBC4plp-

Professor Ulla Waldenström i dagens SvD om förslagen till obligatorisk förskola :  ”Beslut utan kunskap om hur förskolan påverkar barnens utveckling kan i längden bli dyrköpta för barn, föräldrar och skattebetalare.  Och mer dyrköpt om grundläggande fri- och rättigheter åsidosätts, som föräldrars ansvar för sina barn.”

Välfärdsstaten kan inte ersätta familjen!

https://esvd.svd.se/shared/article/i-det-konstiga-landet-dar-manga-av-de-aldre-dog/JIt992hi

Dagens SvD-ledare om offentlig omsorg i pandemin:   ”För många, min familj inkluderad, så har det varit ett nyttigt uppvaknande: din familjs vård och omsorg är ytterst ditt ansvar. Du måste tänka själv, ta ansvar själv. Det är motsatsen till vad man som uppvuxen i Sverige har vaggats in i. Det som har skett är en påminnelse om, att välfärdsstaten inte har ersatt familjen, inte på något sätt. ”

Protestera mot s-förslag om än mer tvång!

https://esvd.svd.se/shared/article/barnen-tillhor-inte-staten/YujaNwPo

I dagens SvD-text nämns Hemmaföräldrars och Madeleine Lidmans namninsamling i protest mot det aktuella s-förslaget om ytterligare övergrepp på vår frihet och mänskliga rättigheter. Skriv på namninsamlingen!

Sydsvenskan – Hycklande Antiliberal !

Dagens ledare i Sydsvenskan är bara positiv till utredningsförslag om obligatorisk förskola – det räcker inte, att kombinationen av höga skatter och höga subventioner i vårt land har tvingat 94% av barnen till politisk vård och fostran – eller till landsflykt. Det är alldeles särskilt viktigt, att de återstående 6 barnprocenten också tvingas till offentlig fostran – de behöver ju lära sig svenska!

Sydsvenskan har regelbundet, ofta, på ledarplats påpekat de omistliga Värdena i Mänskliga Rättigheter, Tolerans och Fria Livsval. Fast – förstås inte – när det gäller Europakonventionens skydd för Familjeliv och Föräldrars Rätt till fostran av sina barn. Eller valet att jobba med egna, i stället för andras barn. Nej – för sådana parasiter hyser tidningen ingen Tolerans.

Därmed är Sydsvenskan ett rent socialistiskt propagandaorgan, med samma förakt och intolerans för människors frihet och rättigheter som någonsin s-programmet ”Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik”. Fastän Sydsvenskan är inte socialistisk, påstår man, utan Oberoende Liberal, frihetlig.

Hyckleriet är monumentalt, och fullkomligt skriande i dagens ledare! Skall några epitet sättas framför Liberal i Sydsvenskan så är det Hycklande och Anti. Sydsvenskan – Hycklande Antiliberal !

Krister Pettersson

Svensk familjepolitik – föredömlig eller totalitär. Intervju med Krister Pettersson

Svensk familjepolitik – föredömlig och efterfrågad, eller, totalitärt socialt experiment. Krister Pettersson intervjuas av Maria Brodd-Hemmelin på Youtube.

Journalisten Ola Wong sommarpratar – genusmani som en tinnitus

Journalisten Ola Wong sommarpratade i dag om skillnaden mellan verkligheten och den Officiella Propagandan. I vårt land – inte i Kina. Han nämnde dagens hjärntvätt och som ett exempel Sydsvenskan och genusmanin som en tinnitus – Sydsvenskan, som inte ens tillåter kritik av tidningens hyckleri runt omistliga värden som mänskliga rättigheter, valfrihet och tolerans, fast förstås inte när det gäller kvinnor som vill vårda och fostra sina barn själv – cupcakebakande parasiter som de är… Lyssna till Ola Wong och om hur eländigt det står till med det fria samtalet i vårt land:

Sydsvenskans Hycklande Intolerans – igen

En ledartext i Sydsvenskan 28/6 av Elin Henriksson handlar om föräldrar, som håller barnen borta från skolan och möjligt virus, och att alla har plikt att anmäla detta till sociala myndigheter. ”Skolpersonal ska aldrig ta hänsyn till förälderns känslor när de överväger att anmäla…Lagen är glasklar.”


Lagen? Så här lyder den:” Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” Staten skall respektera föräldrarnas övertygelse. Men det är inte vad ledartexten säger: ”Skolpersonal ska aldrig ta hänsyn till förälderns känslor” och ”Det skulle vara farligt om personalen börjar fundera på om oron är rimlig eller väger in förälderns upplevelse. Då finns risk att fördomar, snarare än barnets bästa styr vem som anmäls.”
Föräldrars oro är fördomar – och barnets bästa är inte något för föräldrarna. Glasklart, om vi förstår Sydsvenskan.


Glasklar? När lagen säger något helt annat än Sydsvenskan, som ju så ofta påtalar vikten av Mänskliga Rättigheter av vilka lagen är en, Europakonventionens första tilläggsprotokoll, artikel 2. Fast det finns ju fler lagar. Socialtjänstlagen (SoL 14:1) om ett barn kanske far illa. Och nya skollagens skolplikt i stället för Europakonventionens läroplikt. Lagar, också glasklara, men i konflikt med den nämnda, och andra, som skydden för Åsiktsfrihet, Familjeliv och Diskriminering pga åsikt. Just konflikten med Europakonventionen diskuterades i förarbetena till skollagen, prop. 2009/10:165. Regeringen uttalade där, förhoppningen – trollformeln – att Svenska staten inte måtte fällas i Europadomstolen, eftersom undervisningen i skolan skulle vara så allsidig och saklig, att det inte funnes något behov av den nämnda Mänskliga Rättigheten (sid 523).


”Lagen” är alltså ingalunda glasklar. Det är inte heller glasklart, att ”barnets bästa” innebär en risk att mista en förälder. Eller att denna risk skulle väga mindre, än risken av att plugga hemma i stället för i ett skolhus. Och – är det ”barnets bästa”, att bli objekt i en dragkamp mellan dess föräldrar och en totalitär stat?


Vad som däremot står klart än en gång är Sydsvenskans hyckleri med sina frekventa påpekanden om vikten av Mänskliga Rättigheter, Fritt livsval och Tolerans – fast inte, när det handlar om föräldrar och vård och fostran av de egna barnen. På det området värnar tidningen inte valfrihet och visar ingen tolerans. Men väl – som så vanligt – en antiliberal slagsida till förmån för socialistisk tvångsstyrning och nerbrytning av relationen föräldrar-barn från en föregivet liberal plattform.

Krister Pettersson